Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2013

hayxo
4194 0f46 500
Reposted fromzaduzomysli zaduzomysli viachoke choke
hayxo
7117 3d9b 500
Reposted fromcarly carly viachoke choke
hayxo
0361 a0cc
Reposted fromzwiebelmann zwiebelmann viachoke choke
hayxo
1517 e8fb
Reposted fromcLAUDettte cLAUDettte viachoke choke
hayxo
2730 a1c3 500
Reposted fromsonaive sonaive viachoke choke
hayxo
hayxo
8392 df7e
Reposted frommyu myu viachoke choke
9008 2bd5
Reposted fromdepresia-mea depresia-mea viachoke choke
hayxo
Przed chwilą o tym śniłem, że na jakimś dworcu wszystko zostawiłem
— KULT, "Lewe Lewe Loff"
Reposted fromkultkazika kultkazika viahavingdreams havingdreams
hayxo
4175 a6e5 500
hayxo
Wspomnienia ogrzewają człowieka od środka. Ale jednocześnie siekają go gwałtownie na kawałki.
Reposted fromlabellavita labellavita viahavingdreams havingdreams
hayxo
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
hayxo
9425 ad32
Reposted fromniezalujmnie niezalujmnie
hayxo
7155 f774
Reposted fromniezalujmnie niezalujmnie
hayxo
hayxo
Bo chodzi o to, by od siebie
nie upaść za daleko,
(...)
Chodzi o to,
By pierwsze chciało słuchać,
Co mu to drugie
powiedzieć chce do ucha.
— Strachy na Lachy
Reposted fromIriss Iriss viaedgith edgith
hayxo
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaedgith edgith
hayxo
5717 1a98
Reposted fromgdybam gdybam viaedgith edgith
hayxo
- Doktorze, zjadłem pizzę wraz z opakowaniem. Czy teraz umrę?
- Wszyscy umrą.
- Wszyscy umrą?! O Boże, co ja zrobiłem?!
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare viaedgith edgith
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl